Heeft u hulp nodig? Bel 0850511000
title

Gratis levering
op locatie

Wil je je bestelling geleverd hebben. We leveren gratis door heel Nederland m.u.v. de Waddeneilanden. Dan hoef je niet te sjouwen.

title

Kies zelf je 
afleverdatum

Je kiest zelf wanneer jij je glasbestelling wil ophalen of geleverd wil krijgen. Wel zo gemakkelijk.

title

Veilig achteraf 
betalen

Wil je je aankopen eerst geleverd hebben voordat je betaalt? Achteraf betalen doe je kosteloos met Billink. Wel zo veilig.

title

Gratis productie op 
maat vanaf € 450

Bestel je voor €450 dan betaal je geen kleine ordertoeslag. Dat scheelt je €37,50!

title

Snelle levering 
vanaf 3 werkdagen

Wil je snel je bestelling ontvangen? Standaard leveren we vanaf vijf werkdagen. En spoedleveringen vanaf drie! Lekker snel.

title

Niet goed, 
nieuwe ruit

Voldoet de ruit niet aan de kwaliteitsvoorschriften? Dan krijg je van ons direct een nieuwe. Snel en eenvoudig!

Het product is succesvol aan je winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal (excl. btw)
Er staan 0 artikelen in je winkelwagen. Er staat 1 artikel in je winkelwagen.
Totaal producten (excl. btw)
Ordertoeslag (tot € 450)  Geen ordertoeslag
Totaal btw € 0,00
Totaal
Ga door met winkelen Doorgaan naar bestellen

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Met deze cookies kunnen wij uw instellingen en voorkeuren onthouden. Daarnaast verzamelen wij gegevens over de werking van onze website en de effectiviteit van onze online marketingcampagnes. Als u deze website gebruikt dient u akkoord te gaan met het plaatsen van deze cookies. Uiteraard kunt u onze cookies altijd in uw browser weigeren of verwijderen, dit heeft mogelijk een negatief effect op de werking van onze website en het bestelproces. Kijk voor meer informatie over de door de (derden) websites geplaatste cookies en over uw privacy in onze Privacy- en Cookieverklaring. 

Algemene Voorwaarden

GlasGigant BV

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de gebruiker

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

Artikel 11 - In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

Artikel 12 - Afmetingen, gewichten en maten

Artikel 13 - Conformiteit en garantie

Artikel 14 - Levering en uitvoering

Artikel 15 - Emballage

Artikel 16 - Betaling

Artikel 17 - Klachten

Artikel 18 - Overmacht

Artikel 19 - Ontbinding

Artikel 20 - Schade en aansprakelijkheid

Artikel 21 - Verjaring

Artikel 22 - Geschillen

Artikel 23 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan wederpartijen en consumenten aanbiedt;
 2. Wederpartij: degene die de gelding van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard;
 3. Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die tevens de gelding van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard en een overeenkomst op afstand aangaat met de gebruiker. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op overeenkomsten tussen de gebruiker en een consument, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de wederpartij, consument of gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Serviceverzoek formulier: het modelformulier voor herroeping die de gebruiker ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat wederpartij of consument en gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de gebruiker.

Artikel 2 - Identiteit van de gebruiker

GlasGigant BV handelend onder de naam GlasGigant.nl
Lange Dreef 11, 4131 NJ  Vianen
Telefoonnummer: 085 05 11000
E-mailadres: klantenservice@glasgigant.nl
KvK-nummer: 66562759
Btw-identificatienummer: NL856609389B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen gebruiker en wederpartij of consument.
   2. De toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door gebruiker aan wederpartij of consument.
   4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij of consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de gebruiker zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartij of consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
   5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij of consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij of consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij of consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
   6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze onderdeel van de overeenkomst.
   7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
   8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
   9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

   1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
   2. Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gebruiker is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij of consument bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, etc. van de juistheden waarvan gebruiker mag uitgaan. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door gebruiker gedane aanbiedingen 14 dagen geldig.
   3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij of consument mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de gebruiker niet.
   4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
   5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Gebruiker kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
   6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij of consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   • de prijs, tenzij anders vermeld, in Euro’s en inclusief belastingen;
   • de eventuele kosten van verzending;
   • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
   • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de gebruiker de prijs garandeert;
   • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
   • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de wederpartij of consument te raadplegen is;
   • de manier waarop de wederpartij of consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
   • de gedragscodes waaraan de gebruiker zich heeft onderworpen en de wijze waarop de wederpartij of consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
   • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

   1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij of consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   2. Indien de wederpartij of consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de gebruiker is bevestigd, kan de wederpartij of consument de overeenkomst ontbinden.
   3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij of consument elektronisch kan betalen, zal de gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
   4. De gebruiker kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de wederpartij of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
   5. De gebruiker zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
    a. het adres van de vestiging van de gebruiker waar de consument met klachten terecht kan;
    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
    d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de gebruiker deze gegevens al aan de wederpartij of consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
    e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
   1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
   2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van voorraadproducten:

   1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de of consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger.
   2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de gebruiker retourneren, conform de door de gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de gebruiker. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier ‘serviceverzoek’. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
   4. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de gebruiker heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

   1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
   2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de gebruiker dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de gebruiker of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

   1. De gebruiker sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3 van dit artikel.
   2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
    a. die door de gebruiker tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
    b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
    c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
    a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de wederpartij of consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 9 - De prijs

   1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, invoerrechten, heffingen, of andere lasten die van overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst zijn ingevoerd of verhoogd.
   2. In afwijking van het vorige lid kan de gebruiker producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de gebruiker geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
   3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de gebruiker dit bedongen heeft en:
    a.  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
    b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
   1. De genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en inclusief belastingen.
   2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de gebruiker niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

   1. De gebruiker heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van de gebruiker terstond genoegzame en in de door de gebruiker gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geeft de gebruiker het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.
   2. Alle door de gebruiker aan de wederpartij geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de gebruiker, totdat alle vorderingen die de gebruiker op de wederpartij of consument heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.
   3. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de gebruiker gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico. De wederpartij is verplicht medewerking te verlenen aan de gebruiker, indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag.
   4. Indien en zolang de gebruiker nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde/ nog te leveren zaken, zal de wederpartij de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij de gebruiker op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.
   5. De wederpartij staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aan de kant van de wederpartij, zal de wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van de gebruiker.

 

Artikel 11 - In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

   1. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of gebruiker ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de wederpartij

 

Artikel 12 - Afmetingen, gewichten en maten

   1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt gebruiker zich de toleranties voor conform de toepasselijke NEN-normen.
   2. Alle maten, waaronder lengte en breedte worden berekend in millimeters.
   3. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.
   4. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 13 - Conformiteit en Garantie

   1. De gebruiker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de gebruiker er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
   2. Een door de gebruiker of fabrikant verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de gebruiker kan doen gelden.
   3. Eventuele gebreken aan producten dienen direct bij levering aan de gebruiker schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
   4. Eventueel verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de gebruiker gemeld te worden door het formulier ‘Serviceverzoek’ in te dienen. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
   5. De garantietermijn van de gebruiker komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De gebruiker is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de wederpartij of consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
   6. De garantie geldt niet indien:
   • De wederpartij of consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de gebruiker en/of op de verpakking behandeld zijn;
   • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
   • De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering van de gesloten overeenkomst voorvloeiend heeft voldaan.
   1. Op alle overeenkomsten met gebruiker zijn de algemene garantiebepalingen van kracht.

 

Artikel 14 - Levering en uitvoering

   1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij of consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
   4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de wederpartij of consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de wederpartij of consument geen recht op schadevergoeding.
   5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de gebruiker het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
   6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de gebruiker zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de gebruiker.
   7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de gebruiker tot het moment van bezorging aan de wederpartij of consument of een vooraf aangewezen en aan de gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15 - Emballage

   1. Bij levering van glas kan de gebruiker emballage ter beschikking stellen aan de wederpartij of consument. De gebruiker kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Vanaf het moment van aflevering van het glas, tot en met de dag waarop de gebruiker de emballage weer ophaalt, komt de emballage voor risico van de wederpartij of consument.
   2. De wederpartij of consument is verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van de gebruiker te stellen, op de dag dat de gebruiker de emballage weer ophaalt.
   3. De wederpartij of consument dient de gebruiker via het formulier ‘bok leegmelden’ te berichten zodra de emballage door de gebruiker opgehaald kan worden.
   4. Het bokkenreglement is van toepassing op alle overeenkomsten.

 

Artikel 16 - Betaling

   1. Gebruiker heeft het recht de productie of levering van de door wederpartij of consument bestelde goederen niet eerder te laten aanvangen dan het moment waarop de door gebruiker aan wederpartij of consument toegezonden facturen zijn voldaan.
   2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de gebruiker te melden.
   3. Voor zover niet anders is overeengekomen, is de wederpartij verplicht de facturen van de gebruiker te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. De betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de wederpartij haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. De gebruiker is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling vóór of bij de aflevering van de zaken te verlangen.
   4. Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op de bankrekeningen van de gebruiker.
   5. Bij overschrijding van de op de factuur vermelde betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval is de wederpartij vanaf de dag dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele wordt gerekend.
   6. Indien de consument in verzuim is, zal de gebruiker hem een schriftelijke aanmaning sturen waarin aan de consument een laatste termijn van veertien dagen wordt gegund om alsnog te betalen. Daarbij zal de consument tevens worden gewezen op de gevolgen van niet-betaling, waarbij de gebruiker aanspraak zal maken op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 van het Burgerlijke Wetboek onder vermelding van het bedrag van deze kosten.
   7. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de wederpartij een andere volgorde voor toerekening aanwijst.
   8. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of de gebruiker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
   9. De gebruiker heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel diens surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.
   10. In geval van verzuim van de wederpartij, niet zijnde een consument, is zij gehouden alle buitengerechtelijke incassokostente voldoen, welke worden gesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.
   11. Indien de gebruiker het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs, de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvraag dient.
   12. Indien de gebruiker, nadat de wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de wederpartij richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde 1 t/m 10.

 

Artikel 17 – Klachten
A. Algemeen

   1. Tenzij bij bestelling door de wederpartij of consument bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgende de toepasselijke NEN-normen geleverd.
   2. De gebruiker heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken van het model, monster of voorbeeld.
   3. Wederpartij of consument heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden.

B. Klachten met betrekking tot de kwaliteit

   1. Klachten over de kwaliteit dienen aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk 24 uur na aflevering via het formulier Serviceverzoek, te worden medegedeeld. Na het verstrijken van deze 24 uur termijn wordt gebruiker geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de wederpartij of consument de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij of consument.
   2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is de gebruiker slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. De gebruiker heeft – naar eigen keuze – tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van de betreffende faktuur. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de gebruiker is uitgesloten.
   3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen.

 C. Overige klachten

   1. Klachten van de wederpartij of consument over de wijze van nakoming door de gebruiker van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de gebruiker worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij of consument ter zake geen enkel recht tegen de gebruiker zal kunnen doen gelden.
   2. Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen, beschadigingen en kleur), dienen door de wederpartij of consument direct te worden vermeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief). Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de wederpartij of consument geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken.
   3. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft de gebruiker het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij of consument verder te dier zake iets van de gebruiker kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

 D. Klachtenregeling

   1. Bij de gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij of consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
   3. Bij klachten dient een wederpartij of consument zich allereerst te wenden tot de gebruiker. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door het Europees ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel gebruiker als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. 
   4. Een klacht schort de verplichtingen van de gebruiker niet op, tenzij de gebruiker schriftelijk anders aangeeft.

 

Artikel 18 – Overmacht

   1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is de gebruiker niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de glasfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.
   2. De gebruiker heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. De gebruiker behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de wederpartij te factureren.
   3. Indien de gebruiker een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de wederpartij zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

 

Artikel 19 – Ontbinding
Ontbinding van de overeenkomst volgt indien:

   1. Wederpartij of consument enige op hem rustende verplichting jegens gebruiker niet, niet tijdig of niet juist nakomt.
   2. Wederpartij of consument failliet verklaart wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling verkeert.
   3. Beslag wordt gelegd op (een deel van) de eigendommen van wederpartij of consument.
   4. Wederpartij of consument krachtens rechterlijk vonnis handelsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.
   5. Wederpartij of consument ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.
   6. Consument heeft het recht bij voorraad producten (niet op maat gemaakt) de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Consument heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Consument krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van het geleverde adres naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht dient de consument het formulier ‘serviceverzoek’ in te vullen en naar gebruiker te verzenden. Gebruiker zal  vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”
   7. Gebruiker is op geen enkel wijze verplicht op maat gemaakte producten zoals glas en ventilatieroosters terug te nemen. Deze producten zijn speciaal op maat gemaakt en niet meer door te verkopen. Het herroepingsrecht is hier dan ook niet van toepassing.
   8. Bestellingen kunnen na succesvolle betaling niet meer gewijzigd worden.

 

Artikel 20 - Schade en aansprakelijkheid

   1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
   2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst.
   3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij bij de gebruiker worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij.
   4. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.
   5. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. De gebruiker is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van glas in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

 

Artikel 21 – Verjaring
Vorderingsrechten van de wederpartij, niet zijnde consument, jegens de gebruiker verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

 

Artikel 22 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij of consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de wederpartij of consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 23 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de wederpartij of consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de wederpartij of consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Terug naar boven